biverkningar

Strongyloidiasis

i fyra kliniska studier med totalt 109 patienter som gavs antingen en eller två doser på 170 till 200 mcg/kg STROMECTOL (ivermectin) rapporterades följande biverkningar som möjligen , förmodligen, eller definitivt relaterade till STROMECTOL (ivermectin) :

kroppen som helhet: asteni/trötthet (0, 9%), buksmärta (0, 9%)

gastrointestinal: anorexi (0, 9%), förstoppning (0, 9%), diarré (1, 8%), illamående (1, 8%), kräkningar (0.,9%)

nervsystemet/psykiatrisk: yrsel (2, 8%), somnolens (0, 9%), vertigo (0, 9%), tremor (0, 9%)

hud: klåda (2, 8%), utslag (0, 9%) och urtikaria (0, 9%).

i jämförande studier upplevde patienter som behandlades med STROMECTOL (ivermektin) mer Bukspänning och obehag i bröstet än patienter som behandlades med albendazol. STROMECTOL (ivermektin) tolererades emellertid bättre än tiabendazol i jämförande studier med 37 patienter behandlade med tiabendazol.,

Mazzotti-typ och oftalmologiska reaktioner i samband med behandling av onchocerciasis eller sjukdomen i sig skulle inte förväntas förekomma i strongyloidiasis patienter som behandlas med STROMECTOL (ivermektin) . (Se BIVERKNINGAR, Onchocerciasis.i kliniska prövningar på 109 patienter som fick antingen en eller två doser på 170 till 200 mcg/kg STROMECTOL (ivermektin) sågs följande laboratorieavvikelser oavsett läkemedelsförhållande: förhöjning av ALAT och/eller ASAT (2%), minskning av leukocytantalet (3%)., Leukopeni och anemi sågs hos en patient.

Onchocerciasis

i kliniska prövningar undersöktes oftalmologiska tillstånd hos 963 vuxna patienter före behandling, dag 3 och månader 3 och 6 efter behandling med 100 till 200 mcg / kg STROMECTOL (ivermektin) . De observerade förändringarna försämrades primärt från utgångsvärdet 3 dagar efter behandlingen. De flesta förändringarna återgick antingen till utgångsläget eller förbättrades jämfört med utgångsvärdet vid 3 och 6 besök., Procentandelarna av patienter med försämring av följande tillstånd vid Dag 3, månad 3 respektive 6 var: limbit: 5,5%, 4,8% och 3,5% och punktat opacitet: 1,8%, 1,8% och 1,4%. Motsvarande procentsatser för patienter som behandlades med placebo var: limbit: 6, 2%, 9, 9% och 9, 4% och punktat opacitet: 2, 0%, 6, 4% och 7, 2%. (Se VARNINGAR.)

en liknande säkerhetsprofil observerades i en öppen studie på barn i åldrarna 6 till 13 år.,

följande oftalmologiska biverkningar uppstår på grund av själva sjukdomen men har också rapporterats efter behandling med STROMECTOL (ivermektin) : onormal känsla i ögonen, ögonlocksödem, främre uveit, konjunktivit, limbit, keratit och korioretinit eller koroidit. Dessa har i sällsynta fall varit allvarliga eller förknippats med synförlust och har i allmänhet upphört utan kortikosteroidbehandling.,

laboratorietestresultat

i kontrollerade kliniska prövningar rapporterades följande laboratoriebiverkningar som möjligt, förmodligen eller definitivt relaterade till läkemedlet hos ≥ 1% av patienterna: eosinofili (3%) och hemoglobinökning (1%).,följande biverkningar har rapporterats sedan läkemedlet registrerades utomlands:

Onchocerciasis

konjunktival blödning

alla indikationer

Hypotension (huvudsakligen ortostatisk hypotension), försämring av bronkial astma, toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnsons syndrom, kramper, hepatit, förhöjning av leverenzymer och förhöjning av bilirubin.

Läs hela FDA-förskrivningsinformationen för Stromectol (Ivermectin)